ไข่โตเต็มวัย (MII)

ไข่โตเต็มวัย(MII)ที่มีคุณภาพ หน้าตาเป็นอย่างไร

หลังจากนักวิทยาศาสตร์ทำการคัดแยกระยะของไข่แล้ว เฉพาะไข่โตเต็มวัย(MII) เท่านั้น ที่จะถูกนำไปใช้ในกระบวนการ ICSI (ฉีดอสุจิเข้าไปในเซลล์ไข่) โดยในขณะทำการ ICSI นักวิทยาศาสตร์จะประเมินคุณภาพของไข่จากลักษณะภายนอกไปด้วย เพื่อบ่งบอกเบื้องต้นถึงอัตราการปฏิสนธิและคุณภาพของตัวอ่อน

ไข่โตเต็มวัย (MII) ที่มีคุณภาพดี มีลักษณะดังนี้

1. มีรูปร่างกลม อยู่ภายในเปลือกไข่ (zona pellucida) เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 120 ไมโครเมตร

2. มีเนื้อเซลล์ไข่ (cytoplasm) เรียบเนียนสม่ำเสมอ

3. ปรากฏ first polar body (เซลล์ที่เกิดจากการแบ่งตัวแบบ meiosis ของกระบวนการสร้างไข่) ขนาดที่เหมาะสมในส่วน perivitelline space(ช่องว่างระหว่าง cytoplasm ของไข่และเปลือกไข่) ของไข่

ไข่โตเต็มวัย

โดยการประเมินคุณภาพของไข่จากลักษณะภายนอก เป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสนธิและคุณภาพของตัวอ่อนยังมีปัจจัยภายในอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีก เช่น Mitotic spindle เส้นใยที่เชื่อมโยงแต่ละโครโมโซมในระหว่างการแบ่งเซลล์แบบ meiosis, สารพันธุกรรม ได้แก่ DNA หรือ โครโมโซมของเซลล์ไข เป็นต้น

ตัวอย่างรูปร่าง/ลักษณะของไข่ที่ผิดปกติ

ไข่โตเต็มวัย (MII)

Different human oocyte morphological abnormalities (arrows) observed by light microscopy (400× magnification):

(A) diffuse cytoplasmic granularity

(B) centrally located cytoplasmic granular area

(C) smooth endoplasmic reticulum clusters

(D) vacuoles

(E) abnormal zona pellucida shape

(F) large perivitelline space with fragments.