S__116301832

IVF / ICSI

การรักษาด้วยเทคนิคของเด็กหลอดแก้ว IVF

การปฏิสนธินอกร่างกาย (IN VITRO FERTILIZATION)

คือการนำไข่และอสุจิมาผสมให้เกิดการปฏิสนธินอกร่างกายเป็นตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการ หลังจากนั้นจึงนำตัวอ่อนที่เกิดขึ้นใส่กลับเข้าโพรงมดลูกของฝ่ายหญิง เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ โดยมีหลักการ คือ การกระตุ้นไข่ ติดตามการเจริญเติบโตของไข่ และเก็บไข่ หลังจากนั้นนำไข่มาผสมกับ เชื้ออสุจิในห้องทดลอง เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิ จากนั้นจึงนำตัวอ่อนที่ได้มาเพาะเลี้ยงต่อจนอายุ 3-5 วัน จึงนำกลับเข้าสู่ร่างกายฝ่ายหญิง เพื่อให้เกิดการฝังตัวและตั้งครรภ์ต่อไป

การทำอิ๊คซี่ ( ICSI – INTRACYTOPLASMIC SPERM INJECTION)

การทำอิ๊คซี่ คือ การฉีดตัวอสุจิเพียงตัวเดียวเข้าไปในไข่ โดยไม่รอให้เกิดการปฏิสนธิกันเอง ทำให้ช่วยเพิ่มอัตราการปฏิสนธิ ส่วนขั้นตอนอื่นเหมือนกับการทำเด็กหลอดแก้ว การทำดังกล่าวต้องทำผ่านผ่านกล้องจุลทรรศน์ชนิดพิเศษที่มี กำลังขยาย 200 – 400 เท่า มีอุปกรณ์เฉพาะเรียกว่า MICROMANIPULATOR ชนิดสามมิติ ไข่จะถูกยึดให้ติดกันอยู่กับที่ด้วยเข็มยึด จากนั้นใช้เข็มดูดอสุจิรอไว้ 1 ตัว เจาะใส่เข้าไปในไข่ ไข่ที่ผ่านการทำอิ๊กซี่แล้วทั้งหมดจะถูกนำมาเลี้ยงไว้เช่นเดียวกับการทำเด็กหลอดแก้ว ถ้ามีการปฏิสนธิและได้ตัวอ่อน แพทย์จะทำการเคลื่อนย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูกต่อไป การเลือกใช้การทำอิ๊กซี่ในรายที่เชื้ออสุจิฝ่ายชายคุณภาพไม่ดีอย่างมากหรือไข่กับเชื้ออสุจิไม่สามารถปฏิสนธิกันเองในหลอดทดลอง เช่น เปลือกไข่หนาเหนียว ในสตรีอายุมาก วิธีนี้ช่วยให้เกิดการปฏิสนธิระหว่างไข่และอสุจิที่ให้ผลสำเร็จสูงมาก อัตราที่ไข่จะมีการปฏิสนธิจากวิธีนี้ สูงถึงร้อยละ 80 แม้ว่าเชื้ออสุจิจะมีน้อยมากและแทบไม่เคลื่อนที่เลย