5K5A9570

Sperm Analysis

การตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ (Semen analysis)

เป็นการตรวจเพื่อดูปริมาณ คุณภาพ และรูปร่างของอสุจิเพื่อนำไปวินิจฉัยหาสาเหตุในการมีบุตรยากในเพศชาย น้ำอสุจิประกอบด้วยอสุจิและน้ำเลี้ยงอสุจิ จำนวนอสุจิสามารถบ่งบอกถึงความสามารถในการผลิตเซลล์สืบพันธุ์ในเพศชาย และการอุดตันของท่อนำอสุจิได้ ส่วนปริมาณน้ำอสุจิที่หลั่งออกมาบ่งบอกถึงความสามารถในการผลิตน้ำเลี้ยงอสุจิของต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ (Seminal vesicles)

การตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ แบ่งการตรวจวิเคราะห์เป็น 2 ส่วนคือ การตรวจด้วยตาเปล่า (Macroscopic examination)เป็นการตรวจดูลักษณะของน้ำอสุจิด้วยตาเปล่า เมื่อน้ำอสุจิถูกนำส่งมาที่ห้องปฏิบัติการ และการตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (Microscopic examination)ทำเพื่อตรวจหาปริมาณและคุณภาพของอสุจิอย่างละเอียด